Foreningens vedtægter og forretningsorden
 

§1  Navn og hjemsted

Foreningens navn er Vinde Helsinge Gymnastik- og Ungdomsforening. Hjemsted er Kalundborg Kommune.


§2  Formål

Det er foreningens mål med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv at tilrettelægge og gennemføre sundhedsfremmende og fællesskabsdannende aktiviteter på tværs af alle aldre, køn og etnicitet. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar for de enkelte underudvalg som friluftsliv, gymnastik, løb, cykling og i vores ungeudvalg.


§3  Medlemskab af organisationer

Foreningen er tilsluttet DGI Midt- og Vestsjælland samt GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund). Dermed er foreningen undergivet ovenstående organisationers vedtægter.


§4  Optagelse af medlemmer

 1. Som medlem kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter. Enhver kan optages som støttemedlem, men uden stemmeret.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan skriftligt anke kendelsen på førstkommende generalforsamling med mindst 8 dages varsel.

§5  Bestyrelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer. Derudover er der et antal suppleanter.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med min. formand, næstformand og kasserer.
 3. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanterne for 1 år ad gangen.
 4. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år
 5. Revisorer vælges for en 2-årig periode i henholdsvis lige og ulige år.

§6  Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen inden sæsonen starter.


§7  Hæftelser og krav

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8  Generalforsamling

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned. Der indkaldes i den lokale presse med mindste 14 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
 3. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret.
 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Til udelukkelse af et medlem kræves dog at mindst 2/3 stemmer for forslaget. Afstemningen skal efter ønske foretages skriftligt.
 5. Vedtagne beslutninger føres til referat.

§9  Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget og forslaget er indleveret til tiden.
Ændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§10  Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i lige år, 3 i ulige år)
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

§11  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent eller mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger, at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§12  Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og/eller kasserer. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse – se §7.


§13  Daglig ledelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.


§14  Beslutningsdygtighed

 1. Vedtagelse i bestyrelsen kræver at over halvdelen af den fremmødte bestyrelse stemmer herfor (dog min. 3 stemmer).
 2. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 3. Ved fravær af bestyrelsesmedlem indgår suppleanten (hhv. 1. og 2. suppleant osv.) med stemmeret i den fraværendes plads.

§15  Protokol

Der føres referat over vedtagne beslutninger og aktiviteter. Referater underskrives af bestyrelsen ved næste møde.


§16  Regnskab

 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest 1. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.
 2. Revisorerne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger.

§17  Foreningsopløsning

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor (se indkaldelse § 11).
Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af DGI og GymDanmark skal den til disse aflevere samtlige derfra modtagne ejendele. Foreningens formue i øvrigt tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i Kalundborg Kommune.
Der henvises i øvrigt til §7.
 
Ovenstående er vedtaget på generalforsamling i Vinde Helsinge, torsdag d. 23/2 2017 kl. 19.30. 
Vinde Helsinge Gymnastik- & Ungdomsforening | Huslodsvej 4 | 4281 Gørlev |