FORENINGENS VEDTÆGTER

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Vinde Helsinge Gymnastik &. Ungdomsforening. Hjemsted er Kalund­borg Kommune.

§ 2

Formål

Foreningens formål er ved gymnastik og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fæl­lesskabets sundhed og trivsel.

§ 3

Medlemskab af organisationer

Foreningen er tilsluttet DGI Vestsjælland og Danmarks Gymnastik Forbund (Sjællands­kred­sen) samt Dansk Trampolinforbund, og dermed er foreningen undergivet ovenstående or­ga­nisationers vedtægter.

§ 4

Optagelse af medlemmer

1.      Som medlem kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter. Enhver kan optages som støttemedlem, men uden stemmeret.

2.      Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede med­lem kan skriftligt anke kendelsen på førstkommende generalforsamling med mindst 8 dages varsel.

§ 5

Bestyrelse

1.      Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer. Derudover er der et antal suppleanter.

2.      Bestyrelsen konstituerer sig selv med min. formand, kasserer og sekretær samt aktivi­tets­udvalg.

3.      Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanterne for 1 år ad gan­gen.

4.      Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.

5.      Revisorer vælges for en 2-årig periode i henholdsvis lige og ulige år. 

§ 6

Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen inden sæsonen starter.

§ 7

Hæftelser og krav

1.      Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i for­eningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2.      Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8

Generalforsamling

1.      Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned. Der indkaldes i den lokale presse med mindst 14 dages varsel.

2.      Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

3.      Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.

4.      På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Til udelukkelse af et medlem kræves dog at mindst 2/3 stemmer for forslaget. Afstemning skal efter ønske foretages skriftligt.

5.      Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 9

Vedtægtsændringer 

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 10

Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af 2 stemmetællere  

3.       Aflæggelse af beretning

4.       Forelæggelse af det reviderede regnskab

5.       Behandling af indkomne forslag

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer, 4 i lige år og 3 i ulige år

7.       Valg af suppleanter

8.       Valg af revisorer

9.       Eventuelt

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent eller mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær gene­ralforsamling.

 

§ 12

Tegningsret 

1.      Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og/eller kasserer. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse. – se § 7.
 

§ 13

Daglig ledelse 

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle for­hold.

§ 14

Beslutningsdygtighed

1.      Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af den fremmødte bestyrelse stem­mer herfor (dog min. 3 stemmer for).

2.      Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

3.      Ved fravær af bestyrelsesmedlem indgår suppleanten (hhv. 1. og 2. suppleant osv.) med stemmeret i den fraværendes plads.

§ 15

Protokol

Der føres protokol over vedtagne beslutninger og aktiviteter. Protokollen underskrives af be­styrelsen ved næste møde.

§ 16

Regnskab

1.      Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 1. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

2.    Revisorerne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger

§ 17

Foreningsopløsning

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor. (se indkaldelse § 11)

Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af DGI, DGF og DTF skal den til disse aflevere samtlige derfra modtagne ejendele. Foreningens formue i øvrigt tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i Kalundborg Kommune.

Der henvises i øvrigt til § 7.

Således vedtaget på generalforsamling i

Vinde Helsinge, torsdag den 28/10 2010 kl.19.30.

                    ________Per Lindgren______ 

 

Vinde Helsinge Gymnastik- & Ungdomsforening | Rørvej 8 | 4281 Gørlev |